Citation: XIONG Kai-Jun, WANG Xin-He, HUANG Hua-Fang, YAO Meng-Lin, DAI Jia-Zhu, JIN Wei-E, FAN Hong-Mei, ZENG Quan-Lan, ZHANG Xue-Zhen. THE OBSERVATION OF A TREATED RESULT WITH ACYCLOVIR IN HEPATITIS B VIRUS .VIROLOGICA SINICA, 1987, 2(1) : 78.

THE OBSERVATION OF A TREATED RESULT WITH ACYCLOVIR IN HEPATITIS B VIRUS

 • Available online: 05 March 1987

 • 加载中
 • 加载中

Article Metrics

Article views(3343) PDF downloads(792) Cited by()

Related
Proportional views

  THE OBSERVATION OF A TREATED RESULT WITH ACYCLOVIR IN HEPATITIS B VIRUS

  • 1. Xiehe Hospital
  • 2. Tongji Medical University

  Abstract: 

  Relative (20)

  目录

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return