Figure 5个  Table 2
  • RNA titera CPE
   N130A 2.80 × 107 +
   N207A 1.20 × 107 +
   E173A 5.45 × 107 +
   C4A < 102 (undetectable) -
   C55A < 102 (undetectable) -
   C291A < 102 (undetectable) -
   ΔC < 102 (undetectable) -
   WT 2.60 × 108 +

   Table 1.  Determination of wild type and all mutants titer

  • Mutants P0 (supernatant) P1 (supernatant)
   RNA Copies Ct RNA Copies Ct
   C4A 5.84×103 27.10 < 103
   (undetectable)
   31.54
   C55A 9.09×103 26.42 < 103
   (undetectable)
   31.20
   C291A 2.61×104 24.78 < 103
   (undetectable)
   31.83
   ΔC 2.04×105 21.64 < 103
   (undetectable)
   30.55
   Negative control < 103
   (undetectable)
   34.24 < 103
   (undetectable)
   35.12

   Table 2.  RNA copy analysis for the mutants