Figure 3个  Table 6
  • BatsGuangdong(Year 2005)Yunnan(Years 2012, 2013)Tibet(Year 2013)Liaoning(Year 2013)Jilin(Year 2013)
   FamilySpeciesBat CoV& BatCoVBatCoVBatCoVBatCoV
   PteropodidaeRousettus leschenaulti6/37(16.2)414/100(14.0)4
   Cynopterus sphinx14/51(27.5)4
   Megaerops kusnotei1/41(2.4)4
   HipposideridaeHipposideros cineraceus0/91/15(6.7)
   Hipposideros pomona0/84
   Hipposideros larvatus0/680/2
   Hipposideros armiger0/110/18
   Aselliscus stoliczkanus0/33
   RhinolophidaeRhinolophus ferrumequinum0/420/161/30(3.3)2
   Rhinolophus sinicus7/78(9.0), 2
   Rhinolophus pusillus0/50/6
   Rhinolophus affinis0/3
   Rhinolophus hipposideros0/370/5
   Rhinolophus macrotis
   VespertilionidaeMyotis daubentonii5/95(5.3)3
   Myotis laniger0/8
   Myotis chinensis0/3
   Myotis capaccinii 0/40
   Myotis ricketti0/380/27
   Miniopterus schreibersi0/8
   Murina leucogaster1/40(2.5)
   MegadermatidaeMegaderma lyra0/1
   Note: positive/total bats; numbers in brackets indicate the coronavirus positive percentage. & CoV, α: αCoV; β: unclassified βCoV; β2: βCoV lineage 2; β3: βCoV lineage 3; β4: βCoV lineage 4.

   Table 1.  Bat sample collection and coronavirus detection.

  • ORFJTMC15Rf1Rs672BJ01
   Length Length% identityLength% identityLength% identity
   1a4185437898.0419093.8438393.5
   1b2704270498.1270498.1270498.0
   S1236124186.1125581.9124176.7
   3a27427498.227492.027486.2
   3b11411497.411491.311490.4
   E767694.87696.17696.1
   M22122199.122198.222197.7
   6636396.96392.26389.1
   7a12212298.412293.512291.9
   7b524483.04484.94479.2
   8(8a) -122-121-39-
   -(8b)-----84-
   N42042198.142296.742296.2
   9a979794.99879.69879.6
   9b707094.47083.17084.5
   Note: # Abbreviation and accession numbers: Rf1, DQ412042; Rs672, FJ588686; BJ01, AY278488. Gene 8 in SARSr-CoVs is described as 8a and 8b in SARS-CoVs.

   Table 2.  Comparison of ORF amino acid identities of JTMC15 and other SARS- and SARSr- CoVs#

  • PrimersPosition of first nucleotide (nt)Sequences (5′3′)
   Pan-coronavirus nested primers
   CoVOF14615ATGGGWTGGGAYTAYCCIAARTG
   CoVOR15200TGYTGIGARCAAAAYTCRTG
   CoVF14618GGITGGGAYTAYCCIAARTGYGA
   CoVR15035CCRTCATCWGAIARWATCATCAT
   JTMC15
   F32811GCGTGTAGAYAARGTGCTTAA
   R34799CCACGCTTRAGAAATTCAA
   F44648GTKTCAGTDTCWTCACCAGA
   R46919AATRCTTAACAAYAAYAGCCACAT
   F56806CACTWCCTACRACTATWGCTAAAAAT
   R58939GCAGARGTRGMAAARTCACTATACT
   F68827CCTGGHTTACCDGGTACTGT
   R611329CGYCTAGCAGCATCATCATA
   F1017350TGAGTGTYGTCAATGCTAGAC
   R1019665CTACYTTDGTGTAAACAGCATTATT
   F1221283GCTATACCATGCATGCTAACT
   R1222615CGAAAAAGARGTTGAGTTGTAG
   5OR252ATTGGCTGAAACGACACCACTTC
   5IR161GTCGATTAAAGCACTTGGCTCCA
   3OF27341GACATCCCAGAGTGGAGGAG
   3IF27448AGGTGTTGATGCCTCAGGCTAT
   JPDB144
   F11GATTTAAGWGAATAGCYTRGCTATC
   R11749GTVGTWCCAGAVAGWARTGC
   F21572GGTACTATGYACTTTRTKCCT
   R23846CWGCDATRCCACCRCCAT
   F33759GTKACHHTAGTHTTWGGTGA
   R35978ACTAATAGYATCACYGCCA
   F45940TAYWCTAATAGYTGCCTTG
   R48244ACATCAGAYTCCACACC
   F5796TGGCCAGGAAARTTTAGC
   R510071TCACTACCAGTYTCRCTGTA
   F69854TACTGATGGTAARCTKAATTGTAG
   R612438CATAGTTTGCATAGCACT
   F712559TCWATGTATAAGCAAGCACGT
   R714645GGATCWGCKGCATACATCAT
   F814556TATCTTGTGGTTATCACTAC
   R817048ATACCTCTCTTGATTCAC
   F916931CGYATWGAYTATAGTGATGCTG
   R918983ATCCCAMTCMACACGTTC
   F1018791TATGCCTGCTGGASTCATTC
   R1020854ATACTGRCACAATTGCATATATT
   F1120639CCTATTGAYTTAACWATGATTG
   R1122365GARWAGAGRTGAACRCCTTG
   F1222338GAGTGGTTYGGYATTACMCA
   R1224688GAAATAGCACCRAAAGTRTTAG
   F1324267GCWGATCCYGGYTATATGC
   R1326250CATAACGRTTKTGYYCGAAG
   F1426140ACTAAAGYATYAGCAAAACAAGA
   R1427969CGTTAAACCCASTCSTCAG
   F1527842GCTAYTMGATTATGTGTGC
   R1530232GCCTAATCTAATTGAATAATAGC
   5OR268GTCACACTAGCCTTGGAAAGCA
   5IR83CAGACCACAACACAACACGCACACAACA
   3OF30061ATCATGTTARACTTACAGTGCAAG
   3IF30151AAAGACTGTCACCTCTGCGTGATT
   JTAC2
   F14010CCACTATGTSACCAATWTYTATGAT
   R16107CTTATCAATAAGCTTAGTAGCGTCT
   F25961TGTYGGMCAYTATACTGTTTTTGA
   R28460ACACGGCAATARGTCATAGC
   F38172TGGTAAAACWCTTGTKTTTGC
   R39704ACAAGCGCCATTAATGAA
   F49615TTAAYATTYTGGCRTGCTATGAT
   R411457CYTGTTCMGCCATTCTATCAA
   F511364GTTCTCCACCTCAGTTGGT
   R513349TCCTCACCAAAWATATCACTCTT
   F613199GATAAYCAGGATCTTAATGGTGA
   R615458TGACATGRTCATAAGCRCACTT
   F715309ATTCWACTGCTAARTTTTGGGA
   R717318CCATAAASGAKATWACATGCTCATA
   F817174GAKGGTTGYGGTCTYTTTAAAG
   R818608GGTGTTGTARGCATTARCATAGC
   F918470TGCCMTTYTTYTTCTATGATG
   R920451TCRAGCACACTRTTGTAAGACATAG
   F1020301GGACAATGTTYTGTACCAGTG
   R1022672ACATTCTTRAAGGCKARCAACTG
   F1122567AAYGTGTGCACCCAGTATACTAT
   R1124958TGAMGCTTTAAACAGTGCAA
   F1224352ATCCCAGAKTATGTYGATGTTAA
   R1226127ACCTTATAGCCYTCKACAAGCA
   F1325921CAGCATCCTTATGGCTTG
   R1327429ACTTTGGCACAGTCATYTTATAG
   Genome walking
   R14161TGGCTGTAAAGTTGGCTGAGGT
   R24274GCCACCACCATGAGACAAATTCT
   R34368CAGAGCCAACCTTAAGTTTGCCA
   R42642ACTTACARCTAACACCGGCCAGT
   R52745TAGTCAAACCGTTCTCTACWGGAAT
   R62889CGTCATAGAATGCATAACCATCAAC

   Table 1.  Primers used in this study

  • nspJTAC2$ JTMC15JPDB144
   Length (aa)First - last residuePosition Length (aa)First - last residuePosition Length (aa)First - last residuePosition
   1--179M1 -G179 731M1 -G731
   2467Y1 -G467 639G180 -G818 489R732 -G1220
   3 (ADRP/PLPro )1637G468 -A2104 1724A819 -G2542 1572G1221 -A2792
   4480G2105 -Q2584 500K2543 -Q3042 512T2793 -Q3304
   5 (3CLPro )302S2585 -Q2886 306S3043 -Q3348 306S3305 -Q3610
   6276S2887 -Q3162 290G3349 -Q3638 292S3611 -Q3902
   783S3163 -Q3245 83S3639 -Q3721 83S3903 -Q3985
   8195T3246 -Q3440 198A3722 -Q3919 199A3986 -Q4184
   9108N3441 -Q3548 113N3920 -Q4032 110N4185 -Q4294
   10135A3549 -Q3683 139A4033 -Q4171 139A4295 -Q4433
   1117S3684 -D3700 13S4172 -V4184 14S4434 -V4447
   12 (RdRP)927S3684 -Q4610 932S4172- Q5103 934S4434 -Q5367
   13 (Hel)597S4611 -Q5207 601A5104 -Q5704 598A5368- Q5965
   14 (ExoN)517A5208 -Q5724 527A5705 -Q6231 523S5966 -Q6488
   15 (XendoU)339N5725 -Q6063 346S6232 -Q6577 342G6489 -Q6830
   16 (2-O-MT)301S6064 -K6364 298A6578 -N6875 302A6831 -L7132
   Note: $ The nsp2 of JTAC2 was partial sequence, lacking the 5’ terminal.

   Table 2.  Putative nonstructural proteins (nsps) of ORF1a and ORF1b (replicase) in BatCoV JTAC2, JTMC15 and JPDB144.

  • ORFJTAC2Neixiang-14512PEDV
   LengthLength% identityLength% identityLength% identity
   1a3700 203087.9412868.9411776.4
   1b2680267992.8268185.3268088.8
   S1365--137158.6138657.1
   3a224--22456.922463.1
   E76--7683.17683.1
   M226--22779.722684.6
   N307 --39462.644158.8
   Note: # Abbreviation and accession numbers: Neixiang-14: MIBtCoV Neixiang-14, KF294377; 512: BatCoV/512/2005, NC_009657; PEDV: PEDV-1C, KM609203. § incomplete sequences.

   Table 3.  Comparison of ORF amino acid identities of JTAC2 with other three representative Alphacoronavirus strains#

  • ORF JPDB144HKU4HKU5MERS
   LengthLength% identityLength% identityLength% identity
   1a4447444593.8448171.1439164.7
   1b2699269997.7271589.4270187.4
   S1352135294.5135269.6135367.1
   3a (3)919189.312144.810346.8
   3b (4a)11911992.511953.010938.3
   3c (4b)28528588.825639.224627.8
   3d (5)22722793.022346.622446.9
   E828298.88280.78269.9
   M21921997.322082.321984.2
   N42342397.942774.441370.8
   Note: # Abbreviation and accession numbers: HKU4: BatCoV HKU4-4, EF065508; HKU5: BatCoV HKU5-1, EF065509; MERS: MERS-CoV ChinaGD01, KT006149. § ORF3a, 3b, 3c, 3d in HKU4 and HKU5 are described in MERS-CoV as ORF3, 4a, 4b and 5 respectively.

   Table 4.  Comparison of ORF amino acid identities of JPDB144 with other two representative strains of Betacoronavirus lineage 3 (β3)# .