• Dai L, Lin Z, Jiang W, Flemington EK, Qin Z. 2017. Virol Sin, 32: 369-375.

  • Fang Q, Liu Z, Zhang Z, Zeng Y, Zhang T. 2017. Virol Sin, 32: XXX–XXX. 4051

  • Jiang S, Huang Y, Qi Y, He R, Liu Z, Ma Y, Guo X, Shao Y, Ruan Q. 2017. Virol Sin, 32: XXX–XXX. 4064

  • Liu G, Hai R, Liu F. 2017. Virol Sin, 32: XXX–XXX. 4055

  • Liu L, Zhou Q, Xie Y, Zuo L, Zhu F, Lu J. 2017. Virol Sin, 32: XXX–XXX. 4073

  • Wang W, Fu W, Pan D, Cai L, Ye J, Liu J, Liu C, Que Y, Xia N, Zhu H, Cheng T. 2017. Virol Sin, 32: XXX–XXX. 4048

  • Wang X, Wang Y, Liu D, Wang P, Fan D, Guan Y, Li T, Luan G, An J. 2017. Virol Sin, 32: XXX–XXX. 4058

  • Wang Y, Banerjee S, Ding L, Cai C, Wei F, Cai Q. 2017. Virol Sin, 32: XXX–XXX. 4081

  • Xu X, Guo Y, Fan S, Cui P, Feng M, Wang L, Zhang Y, Liu Y, Zhang X, Li Q. 2017.Virol Sin, 32: 404–414.

  • Zheng J, Yang Y, Cui M, Shu ZJ, Han LL, Liu ZQ, Wood C, Zhang T, Zeng Y. 2017. Virol Sin, 32: XXX–XXX. 4049