Citation: Li Chen, Lijuan Yin, Peng Peng, Qingfeng Zhou, Yunping Du, Yun Zhang, Chunyi Xue, Yongchang Cao. Isolation and Characterization of A Novel Fowl Adenovirus Serotype 8a Strain from China .VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(5) : 517-527.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-019-00172-7

Isolation and Characterization of A Novel Fowl Adenovirus Serotype 8a Strain from China