For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Yafei Zhang, Changtai Wang, Mingfeng Han, Jun Ye, Yong Gao, Zhongping Liu, Tengfei He, Tuantuan Li, Mengyuan Xu, Luping Zhou, Guizhou Zou, Mengji Lu, Zhenhua Zhang. Correction to: Discrimination of False Negative Results in RT-PCR Detection of SARS-CoV-2 RNAs in Clinical Specimens by Using an Internal Reference [J].VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(6) : 885-886.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00293-4

Correction to: Discrimination of False Negative Results in RT-PCR Detection of SARS-CoV-2 RNAs in Clinical Specimens by Using an Internal Reference

  • Corresponding author: Mengji Lu, mengji.lu@uni-due.de, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-9941
    Zhenhua Zhang, zzh1974cn@163.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8480-9004