For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Suyan Tian, Xuetong Zhu, Xuejuan Sun, Jinmei Wang, Qi Zhou, Chi Wang, Li Chen, Shanji Li, Jiancheng Xu. A Prognostic Model to Predict Recovery of COVID-19 Patients Based on Longitudinal Laboratory Findings [J].VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(6) : 811-819.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00317-z

A Prognostic Model to Predict Recovery of COVID-19 Patients Based on Longitudinal Laboratory Findings

  • Corresponding author: Jiancheng Xu, xjc@jlu.edu.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8796-271X