Citation: Yun Luo, Ying Chen, Rong Geng, Bei Li, Jing Chen, Kai Zhao, Xiao-Shuang Zheng, Wei Zhang, Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Zheng-Li Shi. Broad Cell Tropism of SADS-CoV In Vitro Implies Its Potential Cross-Species Infection Risk .VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(3) : 559-563.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00321-3

Broad Cell Tropism of SADS-CoV In Vitro Implies Its Potential Cross-Species Infection Risk

  • Corresponding author: Zheng-Li Shi, zlshi@wh.iov.cn, ORCID: 0000-0001-8089-163X