Citation: Bin Liu, Ting-Ting Gao, Xiao-Yu Fu, Zhen-Hao Xu, Hao Ren, Ping Zhao, Zhong-Tian Qi, Zhao-Ling Qin. PTEN Lipid Phosphatase Activity Enhances Dengue Virus Production through Akt/FoxO1/Maf1 Signaling .VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(3) : 412-423.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00291-6

PTEN Lipid Phosphatase Activity Enhances Dengue Virus Production through Akt/FoxO1/Maf1 Signaling

  • Corresponding author: Zhong-Tian Qi, qizt@smmu.edu.cn, ORCID: 0000-0003-4163-0853
    Zhao-Ling Qin, zhlingqin@smmu.edu.cn, ORCID: 0000-0003-4525-391X