Citation: Chuanyu Yang, Chunmei Zhu, Yuan Qian, Jie Deng, Baoyuan Zhang, Runan Zhu, Fang Wang, Yu Sun, Dongmei Chen, Qi Guo, Yutong Zhou, Lei Yu, Ling Cao, Linqing Zhao. Application of Human Adenovirus Genotyping by Phylogenetic Analysis in an Outbreak to Identify Nosocomial Infection .VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(3) : 393-401.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00299-y

Application of Human Adenovirus Genotyping by Phylogenetic Analysis in an Outbreak to Identify Nosocomial Infection