Citation: Huaqing Shu, Shuzhen Wang, Shunan Ruan, Yaxin Wang, Jiancheng Zhang, Yin Yuan, Hong Liu, Yongran Wu, Ruiting Li, Shangwen Pan, Yaqi Ouyang, Shiying Yuan, Peng Zhou, You Shang. Correction to: Dynamic Changes of Antibodies to SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients at Early Stage of Outbreak .VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(6) : 887-887.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00318-y

Correction to: Dynamic Changes of Antibodies to SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients at Early Stage of Outbreak

  • Corresponding author: Peng Zhou, peng.zhou@wh.iov.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9863-4201
    You Shang, you_shanghust@163.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4097-6131