Citation: Huan Li, Ren Wang, Ze Yu, Run Shi, Jie Zhang, Shanshan Gao, Ming Shao, Shuzhong Cui, Zhenxing Gao, Jiang Xu, Man-Sun Sy, Chaoyang Li. Tumor Necrosis Factor α Reduces SNAP29 Dependent Autolysosome Formation to Increase Prion Protein Level and Promote Tumor Cell Migration .VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(3) : 458-475.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00320-4

Tumor Necrosis Factor α Reduces SNAP29 Dependent Autolysosome Formation to Increase Prion Protein Level and Promote Tumor Cell Migration