For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Yafei Zhang, Changtai Wang, Mingfeng Han, Jun Ye, Yong Gao, Zhongping Liu, Tengfei He, Tuantuan Li, Mengyuan Xu, Luping Zhou, Guizhou Zou, Mengji Lu, Zhenhua Zhang. Discrimination of False Negative Results in RT-PCR Detection of SARS-CoV-2 RNAs in Clinical Specimens by Using an Internal Reference [J].VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(6) : 758-767.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00273-8

Discrimination of False Negative Results in RT-PCR Detection of SARS-CoV-2 RNAs in Clinical Specimens by Using an Internal Reference

  • Corresponding author: Mengji Lu, mengji.lu@uni-due.de, ORCID: 0000-0003-4287-9941
    Zhenhua Zhang, zzh1974cn@163.com, ORCID: 0000-0002-8480-9004