For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Xiaoping Chen, Qunqun Jiang, Zhiyong Ma, Jiaxin Ling, Wenjia Hu, Qian Cao, Pingzheng Mo, Lei Yao, Rongrong Yang, Shicheng Gao, Xien Gui, Wei Hou, Yong Xiong, Jinlin Li, Yongxi Zhang. Clinical Characteristics of Hospitalized Patients with SARS-CoV-2 and Hepatitis B Virus Co-infection [J].VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(6) : 842-845.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00276-5

Clinical Characteristics of Hospitalized Patients with SARS-CoV-2 and Hepatitis B Virus Co-infection

  • Corresponding author: Xiaoping Chen, alackcn@126.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4440-881X
    Jinlin Li, jinlinli@whu.edu.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8998-9278
    Yongxi Zhang, znact1936@126.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3840-5209