For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Xingyu Wang, Kun Huang, Haini Jiang, Lijuan Hua, Weiwei Yu, Dan Ding, Ke Wang, Xiaopan Li, Zhong Zou, Meilin Jin, Shuyun Xu. Long-Term Existence of SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients: Host Immunity, Viral Virulence, and Transmissibility [J].VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(6) : 793-802.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00308-0

Long-Term Existence of SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients: Host Immunity, Viral Virulence, and Transmissibility