For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Dan Luo, Zhi Xia, Heng Li, Danna Tu, Ting Wang, Wei Zhang, Lu Peng, Wenfu Yi, Sai Zhang, Junhua Shu, Hui Xu, Yong Li, Buyun Shi, Chengjiao Huang, Wen Tang, Shuna Xiao, Xiaolan Shu, Yan Liu, Yuan Zhang, Shan Guo, Zhi Yu, Baoxiang Wang, Yuan Gao, Qinxue Hu, Hanzhong Wang, Xiaohui Song, Hong Mei, Xiaoqin Zhou, Zhenhua Zheng. Epidemiological, Clinical and Serological Characteristics of Children with Coronavirus Disease 2019 in Wuhan: A Single-centered, Retrospective Study [J].VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(6) : 861-867.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00333-z

Epidemiological, Clinical and Serological Characteristics of Children with Coronavirus Disease 2019 in Wuhan: A Single-centered, Retrospective Study

  • Corresponding author: Xiaoqin Zhou, 62724838@163.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9292-4558
    Zhenhua Zheng, zhengzh@wh.iov.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4117-9364