For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Penghui Li, Chen Yao, Ting Wang, Tong Wu, Wenfu Yi, Yue Zheng, Yuanjiu Miao, Jianhong Sun, Zhongyuan Tan, Yan Liu, Xiaowei Zhang, Hanzhong Wang, Zhenhua Zheng. Recovery of a Far-Eastern Strain of Tick-Borne Encephalitis Virus with a Full-Length Infectious cDNA Clone [J].VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(6) : 1375-1386.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-021-00396-6

Recovery of a Far-Eastern Strain of Tick-Borne Encephalitis Virus with a Full-Length Infectious cDNA Clone

  • Corresponding author: Zhenhua Zheng, zhengzh@wh.iov.cn, ORCID: 0000-0002-4117-9364