For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Jing Zhang, Kui Ma, Xiangyu Wang, Yinbo Jiang, Shan Zhao, Junxian Ou, Wendong Lan, Wenyi Guan, Xiaowei Wu, Heping Zheng, Bin Yang, Chengsong Wan, Wei Zhao, Jianguo Wu, Qiwei Zhang. Desmoglein 2 (DSG2) Is A Receptor of Human Adenovirus Type 55 Causing Adult Severe Community-Acquired Pneumonia [J].VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(6) : 1400-1410.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-021-00414-7

Desmoglein 2 (DSG2) Is A Receptor of Human Adenovirus Type 55 Causing Adult Severe Community-Acquired Pneumonia

  • Corresponding author: Jianguo Wu, jwu898@jnu.edu.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8326-2895
    Qiwei Zhang, zhangqw@jnu.edu.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2770-111X