For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Xiangpeng Chen, Yun Zhu, Wei Wang, Changchong Li, Shuhua An, Gen Lu, Rong Jin, Baoping Xu, Yunlian Zhou, Aihuan Chen, Lei Li, Meng Zhang, Zhengde Xie. A multi-center study on Molecular Epidemiology of Human Respiratory Syncytial Virus from Children with Acute Lower Respiratory Tract Infections in the Mainland of China between 2015 and 2019 [J].VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(6) : 1475-1483.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-021-00430-7

A multi-center study on Molecular Epidemiology of Human Respiratory Syncytial Virus from Children with Acute Lower Respiratory Tract Infections in the Mainland of China between 2015 and 2019