For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Quanmei Tu, Weixu Feng, Zhuo Chen, Qijia Li, Yu Zhao, Jun Chen, Pengfei Jiang, Xiangyang Xue, Lifang Zhang, Kong-Nan Zhao. Characterization of Episomal Replication of Bovine Papillomavirus Type 1 DNA in Long-Term Virion-Infected Saccharomyces Cerevisiae Culture [J].VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(6) : 1492-1502.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-021-00439-y

Characterization of Episomal Replication of Bovine Papillomavirus Type 1 DNA in Long-Term Virion-Infected Saccharomyces Cerevisiae Culture