For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Xiaoli Wang, Yu He, Jiaqi Guo, Bowen Jiang, Mingshu Wang, Renyong Jia, Dekang Zhu, Mafeng Liu, Xinxin Zhao, Qiao Yang, Ying Wu, Shaqiu Zhang, Yunya Liu, Ling Zhang, Yanling Yu, Anchun Cheng, Shun Chen. Construction of an Infectious Clone for Mosquito-Derived Tembusu Virus Prototypical Strain [J].VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(6) : 1678-1681.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-021-00447-y

Construction of an Infectious Clone for Mosquito-Derived Tembusu Virus Prototypical Strain