For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Yanmei Ma, Xiaoyong Chen, Keyuan Chen, Xiancheng Zeng, Shili Yang, Wei Chang, Yao Tang, Xiaoli Chen, Song Wang, Ji-Long Chen. Identification and Characterization of a Distinct Strain of Beak and Feather Disease Virus in Southeast China [J].VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(1) : 43-51.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-019-00159-4

Identification and Characterization of a Distinct Strain of Beak and Feather Disease Virus in Southeast China

  • Corresponding author: Ji-Long Chen, chenjl@im.ac.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4274-0563