For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Zhi-Gang Song, Yan-Mei Chen, Fan Wu, Lin Xu, Bang-Fang Wang, Lei Shi, Xiao Chen, Fa-Hui Dai, Jia-Lei She, Jian-Min Chen, Edward C. Holmes, Tong-Yu Zhu, Yong-Zhen Zhang. Identifying the Risk of SARS-CoV-2 Infection and Environmental Monitoring in Airborne Infectious Isolation Rooms (AIIRs) [J].VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(6) : 785-792.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00301-7

Identifying the Risk of SARS-CoV-2 Infection and Environmental Monitoring in Airborne Infectious Isolation Rooms (AIIRs)