Citation: Jing-Wei Zhang, Han Wang, Jing Liu, Le Ma, Rong-Hong Hua, Zhi-Gao Bu. Generation of A Stable GFP-reporter Zika Virus System for High-throughput Screening of Zika Virus Inhibitors .VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(3) : 476-489.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00316-0

Generation of A Stable GFP-reporter Zika Virus System for High-throughput Screening of Zika Virus Inhibitors

  • Corresponding author: Rong-Hong Hua, huaronghong@163.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7034-5766
    Zhi-Gao Bu, buzhigao@caas.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9242-4211