For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Xiaoyong Zhang, Suwen Lu, Hui Li, Yi Wang, Zhen Lu, Zhihong Liu, Qingtao Lai, Yali Ji, Xuan Huang, Yongyin Li, Jian Sun, Yingsong Wu, Xiaoning Xu, Jinlin Hou. Viral and Antibody Kinetics of COVID-19 Patients with Different Disease Severities in Acute and Convalescent Phases: A 6-Month Follow-Up Study [J].VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(6) : 820-829.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-020-00329-9

Viral and Antibody Kinetics of COVID-19 Patients with Different Disease Severities in Acute and Convalescent Phases: A 6-Month Follow-Up Study

  • Corresponding author: Jinlin Hou, jlhousmu@163.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8230-8583