For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Yang Yang, Zhixiang Xu, Haixia Zheng, Jingdong Song, Ying Wu, Zhou Tong, Jing Yuan, Gary Wong, William J. Liu, Yuhai Bi, Yingxia Liu, George F. Gao. Genetic and Phylogenetic Characterization of a Chikungunya Virus Imported into Shenzhen, China [J].VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(1) : 115-119.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-019-00166-5

Genetic and Phylogenetic Characterization of a Chikungunya Virus Imported into Shenzhen, China

  • Corresponding author: Yingxia Liu, yingxialiu@hotmail.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5059-6290
    George F. Gao, gaof@im.ac.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3869-615X