For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Shanshan Xu, Liujun Chen, Yinglian Tang, Peipei Yuan, Jun Yan, Yingcheng Zheng, Li Huang, Zhi Li, Yan Sun, Song Han, Jun Yin, Qin Pan, Biwen Peng, Xiaohua He, Wanhong Liu. Lnc-RP5 Regulates the miR-129-5p/Notch1/PFV Internal Promoter Axis to Promote the Expression of the Prototype Foamy Virus Transactivator Tas [J].VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(1) : 73-82.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-019-00168-3

Lnc-RP5 Regulates the miR-129-5p/Notch1/PFV Internal Promoter Axis to Promote the Expression of the Prototype Foamy Virus Transactivator Tas