Citation: Bei Wang, Chongyang Zhang, Xiaobo Lei, Lili Ren, He Huang, Jianwei Wang, Zhendong Zhao. Construction of Non-infectious SARS-CoV-2 Replicons and Their Application in Drug Evaluation .VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(5) : 890-900.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-021-00369-9

Construction of Non-infectious SARS-CoV-2 Replicons and Their Application in Drug Evaluation

  • Corresponding author: He Huang, huanghepku@126.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4887-2671
    Jianwei Wang, wangjw28@163.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1116-4559
    Zhendong Zhao, zhaozhendong661028@gmail.com, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8851-4246