For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Lehao Ren, Wanju Zhang, Jing Zhang, Jiaxiang Zhang, Huiying Zhang, Yong Zhu, Xiaoxiao Meng, Zhigang Yi, Ruilan Wang. Influenza A Virus (H1N1) Infection Induces Glycolysis to Facilitate Viral Replication [J].VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(6) : 1532-1542.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-021-00433-4

Influenza A Virus (H1N1) Infection Induces Glycolysis to Facilitate Viral Replication

  • Corresponding author: Zhigang Yi, zgyi@fudan.edu.cn, ORCID: 0000-0002-4560-4970
    Ruilan Wang, wangyusun@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-9555-2649