For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Yun Zhu, Baoping Xu, Changchong Li, Zhimin Chen, Ling Cao, Zhou Fu, Yunxiao Shang, Aihuan Chen, Li Deng, Yixiao Bao, Yun Sun, Limin Ning, Shuilian Yu, Fang Gu, Chunyan Liu, Ju Yin, Adong Shen, Zhengde Xie, Kunling Shen. A Multicenter Study of Viral Aetiology of Community-Acquired Pneumonia in Hospitalized Children in Chinese Mainland [J].VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(6) : 1543-1553.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-021-00437-0

A Multicenter Study of Viral Aetiology of Community-Acquired Pneumonia in Hospitalized Children in Chinese Mainland

  • Corresponding author: Zhengde Xie, xiezhengde@bch.com.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-9338
    Kunling Shen, kunlingshen1717@163.com, ORCID: 0000-0001-7191-9442