For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Pengfei Chen, Xiangmei Tan, Mengqin Lao, Xia Wu, Xiongwei Zhao, Shuting Zhou, Jiarong Yu, Junrui Zhu, Lingxue Yu, Wu Tong, Fei Gao, Hai Yu, Changlong Liu, Yifeng Jiang, Guangzhi Tong, Yanjun Zhou. The Novel PRRSV Strain HBap4-2018 with a Unique Recombinant Pattern Is Highly Pathogenic to Piglets [J].VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(6) : 1611-1625.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-021-00453-0

The Novel PRRSV Strain HBap4-2018 with a Unique Recombinant Pattern Is Highly Pathogenic to Piglets

  • Corresponding author: Guangzhi Tong, gztong@shvri.ac.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7048-0837
    Yanjun Zhou, yjzhou@shvri.ac.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2524-0831