Citation: JIANG Zi-Sheng, CHEN Zhang-Lin, PENG Min, YI Xiang-Min, DAI Zhi-Fang, LIU Gong-Mei, LIU Pei-Qin, CHEN Rui-Qi, WAN Qiu-Hua. Radiolabeling of HFRSV in Infected Cells .VIROLOGICA SINICA, 1988, 3(2) : 216.

Radiolabeling of HFRSV in Infected Cells

 • Available online: 05 March 1988

 • 加载中
 • 加载中

Article Metrics

Article views(3782) PDF downloads(813) Cited by()

Related
Proportional views

  Radiolabeling of HFRSV in Infected Cells

  • 1. Department of Viral Biochemistry
  • 2. Institute of Jiangxi Medical Sciences
  • 3. Nanchang

  Abstract: 

  Relative (20)

  目录

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return