For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Zhichao Yin, Yuanyuan Wu, Rui Zhu, Longfa Xu, Yu Lin, Hongwei Yang, Wenkun Fu, Qiongzi Huang, Dongqing Zhang, Jue Wang, Wei Wang, Yingbin Wang, Tong Cheng, Ningshao Xia. Development of A Neonatal Mouse Model for Coxsackievirus B1 Antiviral Evaluation [J].VIROLOGICA SINICA, 2021, 36(6) : 1575-1584.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-021-00444-1

Development of A Neonatal Mouse Model for Coxsackievirus B1 Antiviral Evaluation

  • Corresponding author: Yingbin Wang, ybwang@xmu.edu.cn, ORCID: 0000-0001-7829-0835
    Tong Cheng, tcheng@xmu.edu.cn, ORCID: 0000-0002-1638-6214