For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Citation: Tianyu Wang, Ying Zhan, De Wu, Zhihai Chen, Wei Wu, Yao Deng, Wenling Wang, Wenjie Tan, Shixing Tang. Development and Evaluation of a Universal and Supersensitive NS1-Based Luciferase Immunosorbent Assay to Detect Zika Virus-Specific IgG [J].VIROLOGICA SINICA, 2020, 35(1) : 93-102.  http://dx.doi.org/10.1007/s12250-019-00160-x

Development and Evaluation of a Universal and Supersensitive NS1-Based Luciferase Immunosorbent Assay to Detect Zika Virus-Specific IgG

  • Corresponding author: Tianyu Wang, tanwj28@163.com
    Shixing Tang, tamgshixing@smu.edu.cn, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9637-1874
  • Wenjie Tan, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5963-1136